پاورپوینت آماده; كتابخانه ي مجلس 29 اسلاید

پاورپوینت آماده; كتابخانه ي مجلس 29 اسلاید

پاورپوینت آماده;  كتابخانه ي مجلس 29 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 29 اسلاید

بسم اللّه الرحمن الرحيم عنوان :
كتابخانه ي مجلس ارائه دهنده : هادي بقيعي استاد ارجمند: خانم دلقندي بهار 87 2 مجموعه‌ها آنچه كه اكنون كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي را بصورت يك گنجينه كم نظير درآورده مجموعه‌اي است از كتاب‌ها، نشريه‌ها، اسناد و اشيايي كه به تدريج اهدا و يا خريداري شده است. 3 اين گنجينه، متشكل از اجزاي ذيل است كه در اين قسمت به اجمال آنها را معرفي مي‌كنيم:
·        كتاب‌هاي چاپي
·        گنجينه نسخ خطي
·        نشريات
·        مجموعه‌هاي اهدايي
·        اسناد تاريخي و ملي
·        اسناد و انتشارات سازمان ملل و مجامع بين‌المللي وابسته
·        گزارش‌هاي دولتي
·        ميكروفيلم نسخ خطي و نشريات قديمي
·        تصاوير ديجيتالي نسخ خطي و نشريات قديمي
·        اشياء موزه‌اي شامل تابلوهاي نقاشي، هداياي مقامات رسمي ديگر كشورها به روءساي مجلس شوراي اسلامي 4 نيروي انساني هنگامي كه نخستين مدير كتابخانه برگزيده شد، كتابخانه با يك مدير، يك معاون و يك عضو آغاز به كار كرد و در مدت رياست ايشان با اينكه تعداد كتاب‌ها فزوني گرفت ولي تشكيلات اداري كتابخانه آهنگي كند داشت و تعداد نيروي انساني آن در سال 1316 به شش نفر رسيد.
در طي سال‌هاي 1316 ـ 1339 در ادامه روند توسعه و گسترش كتابخانه، تعداد كارمندان به سيزده تن رسيد و به تدريج تا سال 1346 به شانزده نفر افزايش يافت. طي سال‌هاي 1354 تا 1353 به رغم گسترش كمي و كيفي كتابخانه، تعداد كاركنان به 13 نفر و سپس در سال 1354 به ده نفر تقليل يافت. از اين پس، كتابخانه با 13 نفر اداره مي‌شد. 5 بعدها تعداد كاركنان كتابخانه افزايش يافت؛ مخصوصاً پس از تصويب اساسنامه كتابخانه در مجلس شوراي اسلامي، تعداد كاركنان در سال 1377 تا مرز 84 نفر رسيد. توسعه روزافزون كتابخانه و ايجاد بخش‌هاي جديد و ضرورت تسهيل دسترسي محققان به منابع كتابخانه موجب شده كه اين تعداد تا كنون به 125 نفر برسد. البته محققان و مصححان برجسته و نامدار كشور كه در گروه‌ها و شوراهاي علمي با مركز پژوهش و آموزش همكاري دارند رابطه استخدامي با كتابخانه ندارند.
6 بودجه تاسيس كتابخانه با آنكه قانوني بود و در ماده 135 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 17 دي ماه 1287 "دايره كتابخانه" پيش‌بيني شده بود؛ اما به خاطر عدم تخصيص بودجه براي آن تا سال 1290 هيچ اقدامي براي خريد كتاب و  ساير فعاليت‌هايي كه نياز به منابع مالي داشت صورت نگرفت. 7 در سال 1321 در زمان مديريت آقاي شريفي و در نتيجه كوشش‌هاي وي، نخستين بار اعتباري براي هزينه كارهاي فني كتابخانه از قبيل تهيه فهرست كتاب‌هاي خطي و فيش كتاب‌هاي چاپي و خريد كتاب در بودجه مجلس شوراي ملي منظور گرديد. اين اعتبار، نخست در حدود پنجاه هزار ريال بود و بعدها به تدريج افزايش يافت و در سال 1340 به دويست هزار ريال رسيد. در بودجه سال 1342 مبلغ يك ميليون ريال براي خريد كتاب و تهيه پاره‌اي از لوازم ضروري براي كتابخانه به تصويب رسيد و در سال‌هاي بعد به كارپردازي اجازه داده شد كه هزينه خريد كتاب از محل صرفه‌جويي ها تامين شود (بدون ذكر هيچ محدوديتي در مبلغ) و در نتيجه، اين اعتبار گسترده كه براي كتابخانه در نظر گرفته شد منجر به پيشرفت و گس