پاورپوینت آماده; سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید (2)

پاورپوینت آماده; سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید (2)

پاورپوینت آماده;  سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 18 اسلاید (2)

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 18 اسلاید

سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان درروزگاران گذشته،هرچند وقت يكباربيماري وبا،طاعون،آبله ونظايرآن در كشورهاي جهان همه گير مي شد وميليونها نفر را نابود مي كرد.اولين حركت درجهت كنترل بيماريهاي واگيرداروتوجه به بهداشت ملي توسط جمهوري ونيزدر سال 1328 ميلادي بودكه بيماري هاي همه گير مانند وبا و طاعون راجزءقوانين قرنطينه قرار داد. در سال 1851براي نخستين بار پزشكان كشورهاي مختلف در پاريس،دراولين كنفرانس بين المللي بهسازي شركت كردند وتعهد نمودند با همكاري يكديگر بر عليه بيماريهاي همه گير مبارزه كنند.اين كنفرانس در ادامه كار خود در سالهاي آتي پيشنهاد ايجاد يك دفتر بين المللي بهداشت عمومي رامطرح نمود.اين دفتر در سال 1909 به صورت رسمي در مقر دائمي خود در پاريس آغاز به كار نمودووظيفه اين دفتر،جمع آوري اطلاعات مهم وقابل توجه بهداشتي و موضوعات وابسته به دولتها بود. سازمان بهداشت جامعه ملل در فاصله دو جنگ اول ودوم (1918-1914)اين سازمان تشكيل شدكه در زمينه هاي مالاريا،سرطان،استاندارد مواد زيستي،مسكن تيفوس،آموزش بهداشت وپزشكي،استاندارد كردن داروها وتغذيه فعاليت داشت .
اداره رفاه وبارتواني سازمان مللU.N.R.R.A در سال 1943 اين اداره جهت رفع اثرات جنگ جهاني دوم ايجاد شد و داراي يك بخش بهداشت بود. سازمان بهداشت جهاني(W.H.O)World Health Organization آغاز بكار(W.H.O)درسال 1945 در ضمن كنفرانسي بود كه جهت تاسيس سازمان ملل در سانفرانسيسكو برگزار شد. W.H.Oبه صورت رسمي به عنوان يك سازمان تخصصي در هفتم آوريل 1948آغاز بكار كرد.
هدف از تشكيل اين سازمان ،دستيابي همه افراد به بالاترين سطح سلامت است.برخورداري از بيشترين استاندارد قابل دسترسي سلامت،يكي از حقوق اساسي همه انسانها بدون توجه به تفاوتهاي نژادي، مذهبي،سياسي وشرايط اجتماعي واقتصادي است در سالهاي اخير دو پيشرفت عمده يعني كنفرانس آلماتا وراهبرد جهاني بهداشت براي همه تا سال 2000 ،who راتحت تاثير قرار داده است.
مفهوم بهداشت براي همه تا سال 2000: دستيابي مردم جهان به سطحي از سلامت است كه به آنها امكان مي دهد در سال 2000از نظر اجتماعي واقتصادي زندگي باروري داشته باشند. عضويت درwho:
عضويت در whoبراي همه كشورها آزاد است.اكثر كشورها هم عضو سازمان ملل وهم عضو whoهستند. هريك از كشورهاي عضو،سهم سالانه خود را از بودجه پرداخته ومشمول خدمات وكمك هاي سازمان قرار مي گيرند. فعاليت هاي سازمان بهداشت جهاني نخستين اقدام سازمان بهداشت جهاني ،برابر اساسنامه آن ،هماهنگي مديريت در كليه امور بهداشت بين المللي است Whoدر تعيين وارتقاي استانداردهاي بين المللي در زمينه بهداشت مسئوليت ويژه دارد: پيشگيري ومبارزه با بيماريها
توسعه خدمات جامع بهداشتي
بهداشت خانواده
بهداشت محيط زيست
آمارهاي بهداشتي
پژوهش هاي زيست پزشكي
اطلاعات وانتظارات مربوط به بهداشت
همكاري با ديگر سازمان ها مناطق شش گانهwho منطقه آفريقا:با عضويت 30كشوركه در مركز برازويل كنگو مي باشد
منطقه آمريكا:با عضويت 24 كشوركه مركز آن در واشنگتن آمريكا مي باشد
منطقه مديترانه شرقي:با عضويت 18كشور كه مركز آن دراسكندريه مصر است وايران جزء اين منطقه است
منطقه اروپا:باعضويت 33كشور كه مركز آن در كپنهاك دانمارك مي باشد